ترم تحصیلی ۱-۹۶

دروس کارشناسی

  دروس کارشناسی ارشد

  • 1391تاکنون

   انسان‌شناسی سیاسی ایران امروز

   دروس دکترا

   • 1391تاکنون

    مردم‌شناسی سیاسی جوامع اسلامی

   دروس ترم‌های پیش